Category: Inyigisho

ALINE GAHONGAYIRE NA NIYO BOSCO BAGIYE GUSHYIRA HANZE INDIRIMBO...

Aline Gahongayire arikumwe na Niyo Bosco bari muri studio bategura indirimbo bahuriyeho bazashyira hanze muminsi irimbere. Aline Gahongayire ubwe niwe uheruka kubitangaza abinyujije...

Read more

NZAHEREKEZA FRANCIS MUMASENGESHO YANJYE” PAPA BENEDIGITO

Uruzinduko Papa Francis ateganya kugirira muri Iraq rwanenzwe na Papa ucyuye igihe Benedigito XVI avuga ko nubwo ari urw’ingenzi, ari urugendo ruteye impungenge ku mpamvu z’umutekano...

Read more

Bigenda bite nyuma yo gupfa ?

Bigenda bite nyuma yo gupfa ? Ikibazo : Bigenda bite nyuma yo gupfa ? Igisubizo : Mu myizerere ya Gikristo, harimo gucanganyikirwa kwinshi cyane, ku byerekeye ikintu gikurikiraho iyo umuntu...

Read more

Ni irihe banga mu kubaka urugo rukomeye nk’abakristo ?

Ni irihe banga mu kubaka urugo rukomeye ? Igisubizo : Intumwa Pawulo yavuze ko umugore aba ’ahambiriye’ ku mugabo we igihe cyose umugabo aba akiriho (Abaroma 7:2). Aha icyo atwigisha nuko...

Read more

Impano yo kuvuga mundimi zitamenyekana ni iki ? Ese yaba ariyo...

Ikibazo : Impano yo kuvuga mu ndimi zitamenyekana ni iki ? Igisubizo : Kuvuga mu ndimi zitamenyekana byabaye bwa mbere ku munsi wa Pentekote (Ibyakozwe n’Intumwa 2:1-4). Intumwa zarasohotse...

Read more

Ni ukubera iki abantu bo mu gitabo cy’Intangiriro babagaho imyaka...

Ikibazo : Ni ukubera iki abantu bo mu gitabo cy’Intangiriro babagaho imyaka myinshi cyane ? Igisubizo : Biracyari iyobera uburyo abantu bo mu gitabo cy’Intangiriro babagaho imyaka myinshi...

Read more

IJAMBO RY’UMUNSI : Ibintu 6 wakwitaho usenga

Niba hari ibintu abakristo bakora kenshi nubwo hari ubwo babikora uko babonye ni ugusenga. Ijambo ry’Imana ridusaba guhora tubikora ubudasiba, tukabigira ubuzima bwacu bwa buri munsi, ikindi...

Read more

Nk’umukristo ni gute nababarira abampemukiye ?

Ikibazo : Ni gute nababarira uwampemukiye ? Igisubizo : Buri muntu wese yagize umuhuguza, uwamuhemukiye cyangwa uwamukoreye icyaha. Ni gute umukristo akwiye kwitwara iyo bigenze bityo ?...

Read more

Ibintu 4 dukwiye gukora kugirango turinde ibyiringiro

1.Kwemera guhomba byinshi byo muri iyi si tubona tutarushye mu manyanga, nk’amanota,agakiza twahawe karihagije ,Yesu arihagije ashobora kukunezeza abafiripi3:7-8,”ibyari indamu yanjye...

Read more

Kuki Kwizera kuri konyine kuba gupfuye ?

Bibiliya yatanze urugero ruvuga ngo’ Niba mubonye mwenedata ushonje, akaba akennye ibyo kurya n’ibyo kwambara mugahita mumubwira ngo amahoro y’Imana ajyane nawe’. Sinzi niba mutekereza ukuntu...

Read more

Ibintu 3 Utazigera wumva cyangwa ubona Imana ikora

1. Imana ntabwo itinya “Umuntu wese udakunda ntazi Imana, kuko Imana ari urukundo” (1Yohana 4 : 8). Turi mu bihe bigoye aho ubwoba buri hose. Ubwoba bwiganje cyane mu mitima y’abizera cyane....

Read more

Ese amadayimoni ashobora kwinjira mu mukristo ? Byashoboka se ko...

Ikibazo : Ese amadayimoni ashobora kwinjira mu mukristo ? Byashoboka se ko umukristo yakuzura amadayimoni ? Igisubizo : Nubwo Bibiliya ntaho yerura ko umukristo ashobora kwinjirwamo...

Read more

Ese niduhura n’inshuti n’abavandimwe mu ijuru tuzabamenya...

Ikibazo : Ese niduhura n’inshuti n’abavandimwe mu ijuru tuzabamenya ? Igisubizo : Benshi bavuga yuko ikintu cya mbere bazakora nibagera mu ijuru ari ukureba ababo bitabye Imana. Kandi koko,...

Read more

Ni iki nakora ngo Imana isubize amasengesho yanjye ?

Abantu benshi bumva ko gusubizwa amasengesho yabo ari uguhabwa ibyo basengeye. Iyo batabonye ibyo basabye, ubwo isengesho ryabo ntiriba ’ryashubijwe’. Ariko ibi ni ukutumva gusenga neza. Imana...

Read more

Ni iki Abayuda barusha abandi ? Sobanukirwa icyo abantu basenga...

Ni kenshi usanga abantu bibaza ngo ni iki abantu basenga(Abayuda) barusha abandi. Iki kibazo gikunze kwibazwa n’abatari bake, cyane cyane abadakunda ibintu byo gusenga. Kubera ko akenshi...

Read more

Hari ikibazo ko umukristo yashakana cyangwa yarambagiza umupagani...

Kurambagizanya n’umupagani si byiza ku mukristo, ndetse ntibinakwiye ko bashakana. 2 Abakorinto 6:14 hatubwira ko tutagomba ’kwifatanya’ n’abatizera. Icyo bishaka kuvuga nuko babiri badahuje...

Read more

Ubwami bw’imyaka 1000 ni ubuhe, ese buzabaho koko ?

Ubwami bw’imyaka 1000 ni igihe Bibiliya ivuga ko Yesu Kristo azamara ategeka kw’isi. Hari bamwe babona iyo myaka igihumbi nkaho ari umugani. Abandi bayibona nk’ishusho ’y’igihe kirekire’ aho...

Read more

Ni ukumenyana kungana iki abarambagizana bagomba kugira mbere...

Abefeso 5:3 hatubwira ko ’ariko gusambana n’ibyonona byose no kurarikira ntibikavugwe rwose muri mwe nk’uko bikwiriye abera.’ Ni ukuvuga ko ’ibisa’ n’ubusambanyi no kwiyandarika byose ntibikwiriye...

Read more

Ubuhanuzi bw’ibyumweru 70 Daniyeli yahanuye hasigaye icyumweru 1 !...

Ubuhanuzi bw’ibyumweru 70 Daniyeli yahanuye hasigaye icyumweru 1 ! dore uko bimeze. Sobanukirwa neza ubuhanuzi bw’ibyumweru 70 Daniyeli yahanuye, ibyumweru 69 bimaze...

Read more

Ibintu 3 Bibiliya ibuza abagore ariko bakabikora

Bibiliya hari ibintu byinshi ibuza abagore gukora, byavuzwe n’intumwa y’Imana Pawulo. iyo turebye muri ino minsi usanga abagore benshi basigaye bakora ibitandukanye nibyo Bibiliya yigisha....

Read more