"Ntabutumwa bwiza nigeze numvira muri ADEPR"Undi muririmbyi akaba n’umuyobozi mw’itsinda ribarizwa muri ADEPR yanditse ibaruwa ndende asezera

image

Nyuma yuko muminsi yashize hari inkuru yanditswe mw’itangazamakuru ishingiwe kw’ibaruwa yari yanditswe n’ubuyobozi ivuga ko ihagarikije abaririmbyi babiri aribo Esron Ndayisenga na Doux babaziza inyigisho zabo ko zirimo gutuma barengera bakubahuka abashumba b’amatorero kuri ino nshuro noneho umuririmbyi ubwe yafashe ikaramu arashishimura ipaji 8 zose asezera itsinda yabarizwagamo rya Lewis Vocal band ndetse n’umwanya yarafite wo kuba umuyobozi w’ungirije muri iryo tsinda risanzwe ribarizwa muri ADEPR anavuga ko impamvu nyamukuru aruko muri ADEPR atigeze ahumvira inyigisho z’ukuri.

IBARUWA ISEZERA

Kuri : Lewis Vocal Band.

Abaroma 1:16. Erega ubutumwa bwiza ntibunkoza isoni : kuko ari imbaraga y’Imana ihesha uwizera wese gukizwa, uhereye ku Muyuda ukageza ku Mugiriki,

17. kuko muri bwo ari na mo gukiranuka kuva ku Mana guhishurirwa, guheshwa no kwizera kugakomezwa na ko, nk’uko byanditswe ngo “Ukiranuka azabeshwaho no kwizera !”

Njyewe Uwimana Abraham, mbandikiye iyi baruwa ngira ngo mbamenyeshe ko nsezeye ku kuba umunyamuryango wa Lewis Vocal Band, bijyanirana no kwegura ku kuba Umuyobozi wayo wungirije, umwanya nari mfite muri iri tsinda.

Mu by’ukuri Nshuti zanjye mwese (Lewis Vocal Band) ; ndabashimira imyaka yose twabanye, ari abo twatangiranye itsinda n’abagiye batwiyungaho nyuma, twabanye neza rwose, byambereye ibyishimo gukorana namwe.

Impamvu rero inteye kubasezeraho, icya mbere ni uko kugeza ubu ntakiri umunyamuryango w’idini ya ADEPR, kandi mu mabwiriza agenga Lewis Vocal Band, hakaba harimo ko buri munyamuryango agomba kuba abarizwa muri iryo dini, bityo rero birumvikana ko tutakomezanya.

Dore zimwe mu mpamvu zatumya mva muri ADEPR, zihuye n’izitumye nsezera muri
Lewis Vocal Band :

1. Nta Butumwa Bwiza (Nyakuri) nigeze numviramo :

Navutse ku wa 10 Mutarama 1995. Data yari pasiteri na mama ari umudiyakoni muri ADEPR. Nakuze njyanwa mu rusengero, niga ishuri ryo ku cyumweru, mba muri korari z’abana ndanaziyobora, Nsenga amasengesho menshi kuva nkiri muto, nk’uko nanabitozwaga n’ababyeyi, kugeza ubwo nagize imyaka 12 yemerera umuntu kubatizwa muri ADEPR, ndabatizwa ku bushake bwanjye ntawe umpase cyangwa ubingiriyemo inama, ndakomeza nkora imirimo yose yo mu idini, ndi umwizerwa ndetse ushimwa rwose.

Muri iyo myaka yose kuva nkiri muto kugeza nkuze, numvise abigisha benshi ndetse njya no mu mavuna ngo tugiye mu mavugabutumwa (n’ubwo nta butumwa bwiza bwahavugirwaga rwose)

Icyo gihe cyose narinzi ko kugira ngo nzajye mu ijuru, kugira ngo nzabane n’Imana, ari uko ngomba gukurikiza amategeko yayo yose, ngakora imirimo myiza yose mbwirwa, ndetse nkajya mpora niyeza (kuvuga ibyaha nakoze nkiyumvisha ko ubwo mbabariwe), nyamara nirengagije icyo Bibiliya yigisha ko hatabayeho kumeneka kw’amaraso hatabaho kubabarirwa kw’ibyaha (Abaheburayo 9:22), kandi nirengagije ubutabera bw’Imana ko itakwirengagiza guhana icyaha rwose.

Ikindi ni uko numvaga ko kuva naravukiye mu idini nkarikuriramo, numvaga ko njye ntari nkwiriye gukizwa kuko ngo ntari naragiye mu byaha, kuko higishwaga ko uwavuye mu byaha abantu bita ibikomeye (gusinda, gusambana, kwiba, kwica, kuroga, etc) nkumva ko ari byo iyo baje mu rusengero bakareka ibyo bagakurikiza imihango y’idini nkumva ko ari bwo baba bakijijwe, naho njye nkumva naravutse nkijijwe, nyamara nirengagije icyo ijambo ry’Imana rivuga ko rwose buri muntu wese ukomoka kuri Adamu avuka atandukanyijwe n’Imana, ndetse ari umunyabyaha rwose muri kamere ye, n’ubwo yagerageza gukora neza no kuba ngeso nziza, ibyo byose biba ari ibizamurimbuza :

• Zaburi 51:7. Dore naremanywe gukiranirwa, Mu byaha ni mo mama yambyariye.

• Zaburi 58 : 4. Abanyabyaha batandukanywa n’Imana uhereye ku kuvuka kwabo, Iyo bavutse uwo mwanya bariyobagiza bakabeshya.

• Abaroma 1:16. Erega ubutumwa bwiza ntibunkoza isoni : kuko ari imbaraga y’Imana ihesha uwizera wese gukizwa, uhereye ku Muyuda ukageza ku Mugiriki, 17. kuko muri bwo ari na mo gukiranuka kuva ku Mana guhishurirwa, guheshwa no kwizera kugakomezwa na ko, nk’uko byanditswe ngo “Ukiranuka azabeshwaho no kwizera !”

• Itangiriro 6:5. Kandi Uwiteka abona yuko ingeso z’abantu zari mbi cyane mu isi, kandi ko kwibwira kose imitima yabo itekereza ari kubi gusa iteka ryose.

• Zaburi 14:2. Uwiteka yarebye abantu ari mu ijuru, Kugira ngo amenye yuko harimo
abanyabwenge, Bashaka Imana. 3. Bose barayobye, bose bandurijwe hamwe, Nta
wukora ibyiza n’umwe. Sinegeze mbwizwa ukuri ko ndi umunyabyaha kimwe n’uko abantu bose ari abanyabyaha (Abaroma 3:23), ibyo byanatumye nyine ntabwirwa inzira y’agakiza nyayo, ntabwirwa uko Imana ihindura umuntu umukiranutsi, ahubwo nakurikije inzira zihimbiwe n’abantu zo gukiranuka nanjye nihimbira gukiranuka gutandukanye n’uko Imana yagennye :

• Abaroma 10 : 3. kuko ubwo bari batazi gukiranuka kw’Imana uko ari ko, bagerageje kwihangira gukiranuka kwabo ubwabo, bituma basuzugura gukiranuka kw’Imana, 4. kuko Kristo ari we amategeko asohoraho kandi ni we uhesha uwizera wese gukiranuka.

Nyamara mu by’ukuri, Ijambo ry’Imana rirabisobanura neza, uko umuntu akizwa agahinduka umukiranutsi mu maso y’Imana, bitandukanye n’ibyo nabwirwaga rwose muri iyo myaka yose, kuko Kwizera Yesu Kristo byonyine ari byo bihesha agakiza.

• Abaroma 10:9. Niwatuza akanwa kawe yuko Yesu ari Umwami, ukizera mu mutima
wawe yuko Imana yamuzuye uzakizwa, 10. kuko umutima ari wo umuntu yizeza
akabarwaho gukiranuka, kandi akanwa akaba ari ko yatuza agakizwa.

• Yohana 3 : 14. “Kandi nk’uko Mose yamanitse inzoka mu butayu, ni ko Umwana
w’umuntu akwiriye kumanikwa, 15. kugira ngo umwizera wese abone guhabwa
ubugingo buhoraho.” 16. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga
Umwana wayo w’ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe
ubugingo buhoraho.

Ibi byose rero naje kubihishurirwa nyuma cyane, mu mwaka wa 2018 nibwo Umwami Imana yangiriye Ubuntu akampishurira ukuri kuzuye, nyuma yo kumva Ubutumwa Bwiza bw’ukuri mu mwuzuro wabwo, binyuze mu Byanditswe Byera, nahishuriwe neza ko ndi mubi ndi umunyabyaha ndetse nkwiriye kurimbuka rwose, n’ubwo imyaka yanjye yose nari narayimaze mu rusengero nitwa ngo ndakorera Imana, nabonye ko ibyo byose byari ibyo kuzandimbuza rwose kuko nabikoraga narasuzuguye “Gukiranuka kw’Imana”, narasuzuguye inzira Imana yashyizeho ahubwo ngashaka kwikirisha amategeko n’imihango y’idini nibwira ko byatuma Imana inyemera.

Nahishuriwe ko umuntu adakizwa n’imirimo itegetswe n’amategeko, ko n’iyo umuntu
yagerageza kuvuga ko yakiranutse ashingiye ku byo yashyiraho ibyo ari byo byose, imbere y’Imana ngo ni ubushwambagara ndetse bufite ibizinga (Yesaya 64:5) ,ahubwo nahishuriwe ko umuntu akizwa ku bw’ubuntu bw’Imana gusa ibimuhereye ubusa ku bwo gucungurwa kubonerwa muri Yesu Kristo (3:24). Ni ubwo buntu nanjye nagiriwe, nkazurwa nari mfuye (Abefeso 2:1), nkaruhurwa nari ndushye kandi nduhiye no mu idini (Matayo 11:28).

• Abefeso 2:8. Mwakijijwe n’ubuntu ku bwo kwizera, ntibyavuye kuri mwe ahubwo ni
impano y’Imana. 9. Ntibyavuye no ku mirimo kugira ngo hatagira umuntu wirarira,
10. kuko turi abo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, iyo Imana
yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo.

• Tito 3:4. Nyamara kugira neza kw’Imana Umukiza wacu n’urukundo ikunda abantu
bibonetse 5.iradukiza, itabitewe n’imirimo yo gukiranuka twakoze, ahubwo ku
bw’imbabazi zayo idukirisha kuhagirwa ari ko kubyarwa ubwa kabiri, ikadukirisha no
guhindurwa bashya n’Umwuka Wera, 6.uwo yahaye Yesu Kristo Umukiza wacu
kuducunshumuriraho cyane, 7.kugira ngo dutsindishirizwe n’ubuntu bwayo duhereko
tube abaragwa, dufite ibyiringiro byo kuzahabwa ubugingo buhoraho.
Nahishuriwe neza ko hariho gukiranuka kw’Imana, gutandukanye n’ukwanjye nihimbiraga, ngerageza ibi na biriya nshaka kwemeza Imana, nyamara nirengagije ko yashyizeho uburyo ikwiye gushakwamo. Ni uko mperako ndihana, nihana n’uko gushaka kwikiza ngasuzugura umurimo wakozwe n’Umwana w’Intama w’Imana, wo kunyigura akishyiraho gukiranirwa kwanjye.

• Abaroma 3:21. Ariko noneho hariho gukiranuka kw’Imana kwahishuwe kudaheshwa n’amategeko, nubwo amategeko n’ibyahanuwe ari byo biguhamya, 22. ni ko gukiranuka kw’Imana abizeye bose baheshwa no kwizera Yesu Kristo ari nta
tandukaniro, 23. kuko bose bakoze ibyaha, ntibashyikira ubwiza bw’Imana, 24.
ahubwo batsindishirizwa n’ubuntu bwayo ibibahereye ubusa, ku bwo gucungurwa
kubonerwa muri Yesu Kristo. 25. Ni we Imana yashyizeho kuba impongano y’uwizera
amaraso ye, kugira ngo yerekane gukiranuka kwayo kwayiteye kwirengagiza ibyaha
byakozwe mbere y’icyo gihe, ubwo Imana yabyihanganiraga, 26. kandi yabikoreye
kugira ngo no muri iki gihe yerekane gukiranuka kwayo, ngo ibe Ikiranuka kandi
Itsindishiriza uwizeye Yesu. 27. None se twakwirata iki ? Nta cyo. Ni ayahe mategeko
yabitubujije ? Ni ay’imirimo ? Reka da ! Ahubwo twabibujijwe n’amategeko yo kwizera,
28. kuko duhamije yuko umuntu atsindishirizwa no kwizera, atari imirimo itegetswe
n’amategeko.

Kuva ubwo nahindutse icyaremwe gishya, ibya kera birangira ubwo, mperako mba undi muntu
mushya, wapfanye na Kristo ndetse akazukana na we (Abagalatiya 2:20).

Kuva ubwo nahawe ubugingo buhoraho, kandi sinzarimbuka na hato (Yohana 10:28), mfite ibyiringiro rwose byuzuye byo kuzabana n’Umwami wanjye ubuziraherezo, bitavuye ku gukiranuka kwanjye ahubwo bivuye kuri we wamfiriye kugira ngo muri we mpinduke gukiranuka kw’Imana (2 Abakorinto 5:21).

Ubu sinkibarwaho gukiranirwa kwari kunyuzuye, ahubwo mbarwa nk’umukiranutse kuko nambaye gukiranuka kwa Yesu Kristo nizeye, Imana yankuyeho urubanza, ndetse ibyaha byanjye ntizabyibuka ukundi.

• Zaburi 103 : 12. Nk’uko aho izuba rirasira hitaruye aho rirengera, Uko ni ko yajyanye
kure yacu ibicumuro byacu.

• Zaburi 103 : 10. Ntiyatugiriye ibihwanye n’ibyaha byacu, Ntiyatwituye ibihwanye no
gukiranirwa kwacu.11. Nk’uko ijuru ryitaruye isi, Ni ko imbabazi agirira abamwubaha
zingana. 12.Nk’uko aho izuba rirasira hitaruye aho rirengera, Uko ni ko yajyanye kure yacu ibicumuro byacu.

Gukiranuka ni impano nahawe kandi imbarwaho kuko nizeye Yesu kristo. Niwe wantsindishirije imbere y’Imana, ubu nta rubanza ikimbaraho, ahubwo imbere yayo ndi Uwera, muziranenge, utagawa, mbikesha Kristo wamfiriye akananzukira.

• Abaroma 4:5-6 Ariko rero udakora ahubwo akizera Utsindishiriza abanyabyaha,
kwizera kwe kumuhwanirizwa no gukiranuka,

• Abakolosayi 1 : 21. Namwe abari baratandukanijwe n’Imana kera, mukaba mwari
abanzi bayo mu mitima yanyu no ku bw’imirimo mibi, 22. none yiyungishije namwe

urupfu rw’umubiri we, ngo abashyire imbere yayo muri abera n’abaziranenge
mutagawa, Ubu rero ndi icyaremwe gishya, ndetse ndi no mu bubata bushya, ntwarwa n’Umwami wanguze akanzura, ndetse akankura mu bubata bwa Satani.

• Abaroma 7 : 4-6 Nuko rero bene Data, ni ko namwe mwapfuye ku mategeko ku
bw’umubiri wa Kristo, kugira ngo mubone uko muba ab’undi ari we wa wundi
wazutse, mubone no kwerera Imana imbuto… Ariko noneho ntitugitwarwa
n’amategeko, kuko twapfuye ku mategeko yari atuboshye. Ni cyo gituma turi imbata
mu bubata bushya bw’Umwuka, butari bwa bundi bwa kera bw’inyuguti.

• Tito 2 : 11. Kuko ubuntu bw’Imana buzanira abantu bose agakiza bwabonetse, 12.
butwigisha kureka kutubaha Imana n’irari ry’iby’isi, bukatwigisha kujya twirinda,
dukiranuka, twubaha Imana mu gihe cya none 13. dutegereje ibyiringiro by’umugisha, ari byo kuzaboneka k’ubwiza bwa Yesu Kristo, ari we Mana yacu ikomeye n’Umukiza 14. watwitangiriye kugira ngo aducungure mu bugome bwose, kandi yuhagirire abantu kugira ngo babe ubwoko bwe bwite, bugira ishyaka ry’imirimo myiza.Ndi Uwera imbere yayo kugeza iteka ryose, nta kindi gitambo nkwiriye gutamba, nta n’ikindi nkwiriye gukora nakongera ku murimo Yesu yakoze kuko ubwawo urahagije rwose.

• Abaheburayo 10:10. Uko gushaka kw’Imana ni ko kwatumye twezwa, tubiheshejwe n’uko umubiri wa Yesu watambwe rimwe gusa ngo bibe bihagije iteka. 11. Kandi umutambyi wese ahagarara iminsi yose akora umurimo we, atamba kenshi ibitambo bidahinduka bitabasha iteka kugira ubwo bikuraho ibyaha. 12. Ariko wa wundi amaze gutamba igitambo kimwe cy’iteka cy’ibyaha yicara iburyo bw’Imana,13. ahera ubwo arindira igihe abanzi be bazashyirirwa munsi y’ibirenge bye. 14. Kuko abezwa yabatunganishije rwose igitambo kimwe kugeza iteka ryose.

Ntegerezanyije ibyiringiro kuzaboneka k’Umwana w’Imana, ubwo azagaruka aje kwima ingoma ye, nibwo nzatunganwa rwose, nkambara umubiri nk’uwe udakora icyaha, nkiyambura uyu uheneberezwa no kwifuza.

• Abafilipi 3:20. Naho twebweho iwacu ni mu ijuru, ni ho dutegereje Umukiza ko azava ari we Mwami Yesu Kristo, 21. uzahindura uyu mubiri wo gucishwa bugufi kwacu akawushushanya n’umubiri w’ubwiza bwe, kuko afite imbaraga zo kumubashisha kwigandurira byose.

N.B : iyo yari impamvu ya mbere y’uko ntahumviye ubutumwa bwiza, birumvikanisha rero ko inyigisho akenshi zigishwa n’izishingirwaho ziba zihabanye rwose n’icyo mu by’ukuri Ijambo ry’Imana ryigisha.

Ibi nabihamirijwe neza n’uko kuva ubwo nakizwa mu 2018, nakomeje kuhateranira ariko inshuro hafi ya zose natahaga mbabaye mbabajwe n’uko abigisha bagoreka Ibyanditswe Byera, bakigisha ibihwanye n’irari ry’abantu, bakababwira ibibakora ku mutima, yego babikuye muri Bibiliya ariko mu by’ukuri babigoretse.

2. Ni uko nagombaga kugira itorero rishingiye kuri Bibiliya nteraniramo kugira ngo
nunguke, ndetse nubahirize n’ibyo Imana insaba byose binyuze mu ijambo ryayo.
Kuko muri ADEPR akenshi hatigishwa inyigisho zihwanye n’ukuri, ntibishoboka rwose ko umukristo ahakurira, ahubwo agenda agwingira ntatere intambwe mu byo kurushaho kumenya Imana. Kuko ibyigishwa birapfuye, ndetse nta n’umwanya wihariye ubaho ngo abantu baganire ku Byanditswe Byera basobanukirwe mu by’ukuri icyo Bibiliya yigisha,, ahubwo usanga ibintu byose ari amarangamutima ashingirwaho bitirira Umwuka Wera kandi mu by’Ukuri akenshi atari we, kuko Mwuka Wera ntiyayobora umuntu mu nzira inyuranye n’iyanditse mu Byanditswe Byera.

Kuba rero Ijambo ry’Imana ridahabwa umwanya uhagije, kandi ari ryo rigira umumaro wo kwigisha umuntu, kumutunganya no kumuhanira gukiranuka, kugira ngo abe ashyitse afite ibimukwiriye byose, ni ikibazo gikomeye kitakwihanganirwa, kuko umuntu w’Imana ntahandi yakura kumenya ibyo Imana imushakaho byose muri uru rugendo kuzageza akuwe mu isi atabikuye mu Ijambo ry’Imana. Si mu ijambo ry’umuhanuzi, si mu ijambo ry’umuyobozi cyangwa umunyamavuta, ni mu Ijambo ry’Imana, n’ibindi byose byakorwa binyuranye n’icyo ijambo ry’Imana rivuga, biba ari ibinyoma rwose.

Ku bijyanye n’icyo Bibiliya ivuga ku itorero, nemera ko hariho itorero rimwe abizera bose bahuriyemo kandi ari umuryango mugari urimo abana b’Imana bose (Universal church) Abefeso 1:22-23, 1Petero 2:9-10, Ariko na none kandi Imana ihamagarira Umwizera wese kugira itorero ateraniramo ahoa ri (local church), (Ibyahishuwe 1:4) aho abera bahurira bakiga ijambo ry’Imana bagahabwa amasakaramentu, bagaterana umwete n’ishyaka ry’Imirimo myiza.

Nemera rero ko itorero rikwiye kuba rigizwe n’abera gusa bahuje umwami umwe n’ukwemera kumwe, bagakomezanya mu by’uru rugendo, kandi bakabaho bishingiye ku cyo Bibiliya yigisha nta guca ku ruhande. (ibyo rero siko nabibonye muri ADEPR).

3. Nagize amahirwe mbona itorero rishingiye kuri Bibiliya.

N’ubwo umubare munini w’amadini usanga bahuje hafi ya byose, bityo kuba wavuga ngo uvuye muri rimwe ugiye mu rindi biba ari nko kwishuka kuko biba ari nko guhungira ubwayi mu kigunda, kuko usanga uko bamwe bateye umugongo ukuri kw’Ijambo ry’Imana ari ko n’abandi
babikoze, kandi ni n’ibintu bishingiye ku mateka y’uko Ubukiristo bwageze mu Rwanda.

Hari amahirwe ku bera, kuko ubu mu Rwanda hari amatorero (n’ubwo Atari menshi), ashingiye ku kuri kw’Ijambo ry’Imana, kandi yubakiye ku kwemera kw’Intumwa za Yesu Kristo (ari zo zashyizeho urufatiro), urufatiro rwaje gusubirwaho mu gihe cy’amavugurura (Reformation), aho abagabo bari buzuye umwuka w’Imana, barwaniye ukuri ndetse bakemera no kubirenganyirizwa, baharanira gusubira ku myizerere y’ukuri ishingiye ku Ijambo ry’Imana, ndetse ihuye n’iyo mu itorero rya mbere.

Muri uwo mujyo rero, nibwo no mu Rwanda, ku bw’ubuntu bw’Imana, hari amatorero (make) nayo agendera kuri uko kuri, ashingiye ku byashyizweho mu gihe cy’amavugurura (Reformation), ndetse yita ku kureba ko akurikiza koko umurage wasizwe n’abo mu itorero rya mbere mu gihe cy’intumwa.

Ahantu nk’aho rero Uwera wese yakwishimira kuhaba, nanjye nahashimiye Imana kuko nyuma y’imyaka igera kuri ibiri yampuje na benedata mu itorero rya “Reformation Baptist Church of Kigali”.

Nkunda abera bose duhuje ukwemera, nishimira kandi nsengera ko mu Rwanda haboneka andi matorero y’Abera menshi kandi abantu bakarushaho kumenya ukuri, ndetse no gusubira ku rufatiro rwa Bibiliya kuruta ibindi byose.

Umwanzuro :

Nshuti zanjye twabanye, nakababwiye byinshi mfite ku mutima birenze n’ibi, ariko reka mpinire aha. Icyo mbasabira ni uko Umwami Imana yarushaho kubaha Ubuntu bwe, akabihishurira binyuze mu ijambo rye, mukarushaho kumumenya uko ari kandi mugakurikiza inzira ze rwose.

Mbahaye umurage wo gukunda gusoma no gusobanukirwa Ibyanditswe Byera. Umuntu nakwigisha, ugende usubire muri Bibiliya urebe ‘context’ yose usabe umwuka wera agusobanurire, kandi nubona ukuri ntukakwirengagize ngo n’uko Atari byo wari uzi, ahubwo ujye usaba Imana iguhe rwose guhindukira no kwihana niba wari utari mu kuri.

Turacyari mu isi twese, mu gihe Yesu ataragaruka tuzakomeza kubana, ndetse dufashanya muri byinshi, gusa nifuza kuzabana namwe mwese mu Ijuru kwa Data, ubyifuza nawe, akore ibyo Data ashaka adahinduyeho na kimwe.

Mbatuye iyi ndirimbo ya 91 mu Gushimisha, muyisigaraneho intashyo, muyitekerezaho :

1. Ai Gitare Cy’Imana Reka nguhungireho Kubw’imbabazi zawe kera Waramenewe ;
Non’ubu nkwihishemo Umujinya W’ Imana.(Nta handi twakwihisha umujinya w’Imana Atari muri Yesu gusa, Umwizeye aba yiyunze n’Imana, ariko utamwizera umujinya w’Imana uguma kuri we (Yohana 3:36)

2. Amazi n’amaraso byo mu rubavu rwawe Binkiz’uburyo bwombi urubanza
rw’ibyaha n’imbaraga mbi zabyo bye Kuzansind’ukundi.
(Amazi n’amaraso Yesu yavuye nibyobidukiza, bidukiza urubanza rw’Ibyaha, Imana ikatwita abakiranutse ntibe ikiducira urubanza rubi, ndetse bikanadukiza n’imbaraga z’ibyaha, ntitwongera gutegekwa nabyo cyangwa kuramira muri byo rwose)

3. Ibyo twakora byose n’umwete wacu wose n’agahinda gasaze n’amarira adashira,
byose ntibyashobora kudukuraho ibyaha.(Ibyo umuntu yakora byose, yavuga ibyaha bye, yarira cyane amarira adakama, yagira agahinda ndetse akanibabaza rwose, cyangwa se akagira umwete, agasenga, akazinduka,, akaririmba, agakubura urusengero, agatanga amaturo n’ibindi, Byose nta na kimwe kibasha kumukuraho ibyaha)

4. Ntacyo nzanye mu ntoke Kibasha kunshungura, simfite icyo naguha nizeye
umusaraba, uwo wamfiriyeho ni wo njya niringira.
(Ahubwo uko umuntu akizwa ngi uku : ni uko aza ntacyo azanye mu ntoki, yarambitse hasi kugerageza gushaka kwikiza, yarambitse hasi kwigeragereza kose, akamenya ko ari umutindi wo kubabarirwa, akwiriye kurimbuka rwose ndetse nta n’icyo yakora ngo abihindure, agatumbira umusaraba gusa wa Yesu wishyizeho ibyaha by’abari mu isi, kugira ngo umwizera wese ahabwe ubugingo buhoraho ku buntu, atabikoreye na gato)

5. Dore nambaye ubusa ndakwinginga unyambike, sinabasha Kwikiza, ndagushakaho
Ubuntu, unyuhagire ibyaha, mutabazi, ne gupfa.
(Ngaha aho umuntu akirira, nni uko amenya ko yambaye ubusa rwose, ko n’ibyo yakiranutse byose bimeze nk’ubushwambagara bufite ibizinga, akabona ko rwose atabasha kwikiza, ahubwo ko yarimbuka n’iyo yakora iki, agasaba Yesu wenyine kumugirira ubuntu akamukiza, akamwuhagira ibyaha akaba atagipfuye rwose).

Murakoze

Yari Mutagatifu Abraham Uwimana.

Our Latest Blog

Igisubizo Sarah Uwera Sanyu uzwi cyane muri Ambassadors of Christ...

Ubwo umuhanzikazi akaba n’umuririmbyikazi wa Korali ambassadors of Christ ubwo yari mukiganiro The choice kiyoborwa na M. Irene ndetse na Phil Peter kuri televiziyo ya Isibo tv ku italiki ya 25...

Pasteri Zigirinshuti Michel yongeye guhagarikwa amezi...

Itorero ADEPR ryahagaritse Pasiteri Zigirinshuti Michel mu gihe cy’amezi atatu atabwiriza kubera amagambo yavuze ubwo yari yatumiwe mu gitaramo cyabereye muri Paruwasi ya Nyarugenge. Iki gitaramo...

Bimwe mubyaganiriweho ubwo Perezida Joe Biden yahuraga na Papa na...

Papa Fransisiko yakiriye kandi agirana ibiganiro na perezida wa Leta zunze ubumwe z’Amerika, Joe Biden. Baganiriye ku bibazo by’ubukene ku isi, imihindukire y’ibihe, n’icyorezo cya Covid 19. Ku...

"Gospel ntabwo ari ikintu wahubukira, ariko iyo album ya Gospel...

Umuhanzi ukunzwe cyane uzwi ku mazina y’ubuhanzi nka Bruce Melodie yongeye kwemeza ko agifite umugambi wo kuzakora Album ya Gospel. Ibi yabitangaje mu kiganiro giheruka kizwi nka The Choice...