Kubabarira uwampemukiye bikomeje kumbera ikibazo cy’ingorabahizi,ni gute nabigenza ?

0
143

Muri  ibi bihe turimo byo kwibuka Jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka 1994, haracyari  benshi bagifite intimba n’agahinda k’umutima kuburyo kubona imbaraga zo kubabarira ababahekuye bikiri ikibazo cy’ingorabahizi.

Iki ni ikibazo cyabajijwe umukozi w’Imana witwa  Kenneth Copeland maze nawe asubiza agira ati” kubabarira ni kimwe mumahame akomeye y’Imana,ijambo ry’Imana rirasobanutse kuko turi abo kubabarira,ariko nimba  uhangayikishijwe no kubabarira uwaguhemukiye,tangira usome kandi unatekereze kuri ibi byanditswe bitandatu bikurikira ,hanyuma biragufasha gufata umwanzuro mwiza wo kubabarira uwo muntu.” 

Abefeso 4:32: Mugirirane neza, mugirirane imbabazi, mubabarirane ibyaha nk’uko Imana yabababaririye muri Kristo.

Mariko 11:25: Kandi nimuhagarara musenga hakaba hari umuntu wabagiriye nabi, mumubabarire kugira ngo So wo mu ijuru na we abababarire ibyaha byanyu.

Matayo 18:21-22: Nuko Petero aramwegera aramubaza ati “Databuja, mwene data nangirira nabi nzamubabarira kangahe? Ngeze karindwi?” 22. Yesu aramusubiza ati “Sinkubwiye yuko ugeza karindwi, ahubwo yuko ugeza mirongo irindwi karindwi.

Abakolosayi 3:13: mwihanganirana kandi mubabarirana ibyaha, uko umuntu agize icyo apfa n’undi. Nk’uko Umwami wacu yabababariye, abe ari ko namwe mubabarirana.

Yohani 13:34: Mbahaye itegeko rishya: nimukundane, kandi mukundane nk’uko nabakunze

1 Abakorinto 5:17: Umuntu wese iyo ari muri Kristo aba ari icyaremwe gishya, ibya kera biba bishize. Dore byose biba bihindutse bishya.

Uko ukomeza gusoma iyi mirongo   uyisubiramo  unayitekerezaho,wemere ibyo byanditswe  bihindure uko utekereza kumubabaro wawe wahahise. Kandi igihe cyose uganjinjwe n’intekerezo zigutera kurakara no kubabara senga ugira uti”Mana  mbabariye uyu muntu kubyo yankoreye ,kandi ndagushimira kubwawe   nabaye icyaremwe  gishya kuba mubuzima bwahahise narabirenze mw’izina ryawe Yesu ,Amen.”

Urugero/N.A

 

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY